"A mechanizáció nem tartóztatható fel, ... a kultúra arimanizálódást igényel. De mellé kell állítani azt, ami az ember bensejéből fakad, és ami az imaginációban, inspirációban és intuícióban ismét bölcsességet, szépséget és erőt hoz létre. "
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

A Magyar Antropozófiai Társaság Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata

Általános rendelkezések

A MAGYAR ANTROPOZÓFIAI TÁRSASÁG, székhelye: 1026. Budapest, Riadó u. 2/a., nyilvántartási száma: 01-02-0002850, adószáma: 19654133-2-41, Képviseli: Takáts Péter, képviselő, a továbbiakban mint Adatkezelő, kijelenti, hogy az általa üzemeltetett http://www.antropozofia.hu/ címen elérhető weboldal (a továbbiakban: „weboldal”) által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek (a továbbiakban „Partner“) valamennyi adatának kezelése során a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (SZABÁLYZAT) alapján jár el.

A Partner a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen SZABÁLYZAT rendelkezéseit.

1. A szabályzat célja

A SZABÁLYZAT célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

2. Értelmező rendelkezések

2.1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza,az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

2.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy műveletek összessége. Így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személyazonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

2.3. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociálisazonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozókövetkeztetés.

2.4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

2.5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

2.6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

2.7. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

 

3. Az adatkezelő megnevezése

Szervezet neve: MAGYAR ANTROPOZÓFIAI TÁRSASÁG

székhelye: 1026. Budapest, Riadó u. 2/a.,

nyilvántartási száma: 01-02-0002850,

adószáma: 19654133-2-41,

képviseli: Takáts Péter, képviselő,

Email: titkarsag@antropozofia.hu

A 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) a) pontja értelmében nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, óvodai nevelésben való részvételre irányuló, tanulói vagy tanulószerződéses jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban vagy - a pénzügyi szervezetek, közüzemi Adatkezelők, elektronikus hírközlési Adatkezelők ügyfelei kivételével - Partnerkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.

 

4. A kezelt személyes adatok köre

A jelen SZABÁLYZAT kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők.

A Weboldal bármely internethasználó által regisztráció nélkül hozzáférhető tartalmakat is biztosít. Bizonyos tartalmi szolgáltatásai és hírlevél funkciója azonban csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhető. Regisztrált felhasználó az lehet, aki az Adatkezelő által felajánlott regisztrációs folyamaton végigment és az önként megadott adatok alapján az Adatkezelő erre feljogosítja. A regisztráció folyamata ingyenes.

4.1. A regisztráció során a Partnernek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

- A Partner neve,

- A Partner e-mail címe,

- A Partner telefonszáma,

- Partner által megadott jelszó.

4.2. A http://www.antropozofia.hu/ (továbbiakban: Weboldal) adatbázisa a Partnerről a következő adatokat tárolja:

- A Partner neve,

- A Partner e-mail címe,

- A Partner lakcíme,

- A Partner telefonszáma,

- A Partner által megadott jelszó.

A http://www.antropozofia.hu/ (továbbiakban: Weboldal) adatbázisa a Partnerről a következő nem kötelezően megadható adatokat tárolja:

- A Partner szakterülete,

- A Partner státusza.

Fenti adatokat Adatkezelő az általa adott ingyenes információk átadása, ill. az általa nyújtott szolgáltatások teljesítése érdekében tárolja. Azokat az adatkezelő semmilyen célra és okból nem adja tovább.

4.3. A Weboldalon a Társaság Cookie-t kizárólag a weboldalra történő belépési folyamat automatizálására használ, mert a honlapon az automatikus belépés funkció cookie-val van megoldva. Nem használ azonban cookie-kat sem a felhasználói élmény javítása, sem a reklámtevékenység hatékonyságának mérése érdekében.

4.4. A Partner személyes adatainak kezelése során Adatkezelő betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait.

4.5. A Partner mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani és adatait a rendszerből törölni.

 

5. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

5.1. Az adatkezelés jogalapja a Partner önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a Partner a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat rendelkezéseinek előzetes megismerését követő elfogadásával – pontosan az erre vonatkozó jelölő négyzet kipipálásával – illetőleg a Weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

A hírlevéllel kapcsolatban a Partner az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő a Weboldallal és saját tevékenységével kapcsolatos híreket, információkat küldjön a Partner által a regisztráció során megadott e-mail címre.

5.2. Az adatkezelés célja az Adatkezelő egyesület működésével összefüggő információk szolgáltatása és megadása. Adatkezelő a Partner által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja.

Partner a weboldalon történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy Adatszolgáltató a személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassa:

- hírlevél szolgáltatással hírek és információk megküldése,

- adatszolgáltató tevékenységével kapcsolatos információk küldése,

- valamint tartalom szolgáltatás a megadott e-mail címre.

5.3. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő általi felhasználásának módja a következő. Az e-mail címek kezelése a Partner azonosítását, a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási célokat, illetőleg a Partner részére információk és hírlevél megküldésére szolgál. Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben juttatja el Partner részére. Adatkezelő a Partner kifejezett hozzájárulásával küld a regisztráció során megadott e-mail címre a Weboldal tartalmával és a programokkal kapcsolatos információkat tartalmazó hírleveleket. Adatkezelő kizárólag azon Partnerei számára küld hírleveleket, akik az erre szolgáló menüpontban –az erre vonatkozó jelölő négyzet kipipálásával – ehhez kifejezett hozzájárulásukat adták.

5.4. A Partner a hírlevél szolgáltatásról bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül leiratkozhat. A leiratkozás több módon is történhet, a hírlevélben található linkre kattintással, vagy az erre szolgáló menüpontban a leiratkozásra vonatkozó jelölő négyzet kipipálásával, illetve leiratkozhat még az Adatkezelőnek küldött e-mail formájában is. Ebben az esetben Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásából a Partner adatait.

5.5. A Partner által megadott telefonszám adatkezelő általi felhasználási célja a kapcsolattartás.

5.6. A Partner adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük. A partner automatikusan rögzítésre kerülő adatai a következők:

- ip címe,

- dátum és időpont,

- böngésző által lekérdezett url,

- böngésző típusa és operációs rendszer,

- kiszolgálás ideje és hibakódja.

Ezen adatrögzítés célja statisztika-készítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat Adatkezelő oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. A fenti adatok a Partner azonosítására nem alkalmasak, és ezeket Adatkezelő egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.

5.7. A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében az Adatkezelő igénybe veszi a Google Analytics szoftvert, ezért a Weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc. általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárul. Ezen adatok vonatkozásában a Google Inc. adatvédelmi irányelvei a https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu oldalon érhetők el.

5.8. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e SZABÁLYZATBAN írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.9. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Partner e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mailcímet regisztrálta.

 

6. Az adatkezelés helye és időtartama

6.1. Adatkezelő az adatokat a fizikailag 1026. Budapest, II. Riadó u. 2/a szám alatt székhelyén található saját tulajdonú szerveren tárolja.

6.2. A regisztráció során kötelezően megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció során rögzített adatok megváltoztatását, vagy törlését a regisztrált Partner a bejelentkezést követően a „Saját fiókban” kezdeményezheti.

6.3. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 

7. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre

7.1. Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársa jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

7.2. Az adatokat kezelő informatikai rendszer üzemeltetése, karbantartása, a megrendelések teljesítése, az elszámolások rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős. Társaságunk az adatok kezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

NÉV

CÍM

TEVÉKENYSÉG

A Társaság informatikai csoportjának tagjai

1026. Budapest, Riadó u. 2/a.

IT szolgáltatás

A Társaság a saját székhelyén található szerverén tárolja az adatokat

1026. Budapest, Riadó u. 2/a.

tárhely szolgáltatás

Magyar Posta és MPL Logisztika

 

postai levélküldés

Merényiné dr. Balassa Anna, könyvelő és adótanácsadó

2017 Pócsmegyer, Akácos u. 7.

könyvviteli és munkaügyi szolgáltatások

A Társaság informatikai csoportjának tagjai

1026. Budapest, Riadó u. 2/a.

adatbázis karbantartás és feldolgozás, riportok készítése

7.3. Mivel Társaságunk tagjai egyben tagjai a világtársaságnak is, ezért a Magyar Antropozófiai Társaság tagjainak adatait nyilvántartási és belső adminisztrációs célokból átadja az Általános Antropozófiai Társaságnak (Allgemeine Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft, Dornach, Svájc).

7.4. A fentieken túl a Partnerre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Partner hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 

8. A Partner jogai

8.1. A Partner bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozószemélyes adatokról, továbbá bármikor szabadon módosíthatja azokat. Partner jogosult továbbá adatait törölni, azok törlését kérni vagy a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulásának visszavonását vagy zárolását kérni az e SZABÁLYZATBAN megadott elérhetőségek útján.

8.2. Adatkezelő a Partner kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adat kezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Adatkezelő tájékoztatást ad az esetleges adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről is, továbbá a Partner személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

8.3. A Partner bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül. Levelezési cím: 1026. Budapest, Riadó u. 2/a., az e-mail cím: titkarsag@antropozofia.hu.

8.4. A Partner bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Partner a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

8.5. A Partner bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is. Partner, jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat: az Adatvédelmi Biztos Hivatalához vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

8.6. Amennyiben a Partner a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Adatkezelő jogosult a Partnerrel szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhetősegítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

9. Egyéb rendelkezések

9.1. Adatkezelő rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

9.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, akkor erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez szükséges előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

9.3. Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a biztonságtechnikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9.4. Amennyiben minden gondosság ellenére adatvédelmi incidens következik be, vagyis a biztonság olyan módon sérül, ami a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi, akkor ezekről az incidensekről a Társaság nyilvántartást vezet, és a GDPR 33. cikk (5) bekezdése alapján és az abban szereplő adatokat megőrzi. Az adatmegőrzés ideje a személyes adatokat érintő incidens esetében 5 év, különleges adatokat érintő incidens esetében 20 év. Ez a nyilvántartás nem tartalmazhat érintetti személyes adatokat.

9.5. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Partner a szolgáltatáshasználatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

 

ADATKEZEŐ NYILATKOZATA

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen SZABÁLYZAT tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen SZABÁLYZAT-ban megfogalmazott előírásoknak.