"A rózsakeresztes felfogás szerint csak az a tudás számít, mely által hatásosan tudunk beavatkozni az életbe."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< VisszaMichael küldetése (14)

Jegyzetek

Első előadás

Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803) - német költő John Milton (1608-1674) - angol költő

Ahrimán inkarnációjában... - Rudolf Steiner több alkalommal is beszélt erről, így az 1919. november elsején és másodikán tartott előadásaiban (GA 191)

... a 869-ben lezajlott konstantinápolyi ökumenikus zsinaton... - Ez a zsinat mondta ki, hogy az embernek nincs „kettős lelke”, vagyis, hogy csak testből és lélekből áll, és a léleknek vannak szellemi megnyilvánulásai. Valójában nem volt ökumenikus a zsinat, mert a keleti egyház nem fogadta el a határozatait, így a görög-keletiek ma is vallják, hogy az ember testből, lélekből és szellemből áll.

Friedrich Nietzsche (1844-1900) - az említett kifejezés az „Antikrisztus” c. írásból való.

... éveket áldoztam a Goethe-stúdiumokra... - Lásd bővebben az „Eletutam” (Mein Lebensgang, GA 28) c. önéletrajzi kötetet.

Második előadás

... a XIX. század leteltével... - utalás az úgynevezett „sötét korszak”, a káli juga leteltére, amely Rudolf Steiner szerint 1899-ben következett be. Ezt követően a szellemiség ismét teret nyer az emberiség gondolkodásmódjában.

... a XIX. század vége óta egészen különleges szerepet kapott... - Michael az emberiség jelenlegi vezető szelleme. Rudolf Steiner számos előadásában utal rá, hogy az emberiséget nagyjából 300 évenként más és más arkangyali szellem vezeti.

Harmadik előadás

Ernst Haeckel (1834-1919) - német természettudós Arkhimédész (Kr. e. 287-212) - görög tudós, matematikus Caretsius, eredeti nevén René Descartes (1596-1650) - francia filozófus és matematikus

Adolf Harnack (1851-1930) - német vallástörténész ... az absztrakt Népszövetség... - Az első világháború után alakult nemzetközi szervezet, amely 1946-ig működött.

Negyedik előadás

Szókratész (Kr. e. 469-399)

Platón (Kr. e. 427-343)

Arisztotelész (Kr. e. 384-322)

Ágoston (Augustinus 354-430) - egyházatya

Aiszkhülosz (Kr. e. 525-456) - görög drámaíró

Galileo Galilei (1564-1642) - olasz természettudós

Giordano Bruno (1548-1600) - olasz filozófus

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) - német filozófus

Immánuel Kant (1724-1804) - német filozófus

Dávid Hume (1711-1776) - skót filozófus

Ötödik előadás

...fable convenue (fr.)... - „megfelelő mese”, közmegegyzés valamiről, ami nem igaz.

Dante Alighieri (1265-1321) - olasz költő Hermann Grimm (1828-1901) - német kultúrtörténész Wilhelm Wundt (1832-1921) - német pszichológus Johannes Kálvin (1509-1564)

Goethe Prózahimnusza - „A természet” c. műről van szó Theobald von Bethmenn-Hallweg (1856-1921) - német kancellár volt 1909 és 1917 között

Gottlieb vonJagow (1863-1935)- 1914-től porosz államminiszter Georges Clemenceau (1841-1935) - francia miniszterelnök 1917- től 1920-ig.

Woodrow Wilson (1856-1924) - az Egyesült Államok elnöke 1913 és 1921 között.

Alfréd von Tirpitz (1866-1937) - német admirális és államtitkár Erich Ludendorff (1866-1937) - német vezérezredes az első világháborúban

... a hármas tagozódás eszméje... - A szabadság-egyenlőség- testvériség eszmerendszerének megvalósulása a társadalomban. Rudolf Steiner szerint a szellemi életben a szabadságnak, az államijogi életben az egyenlőségnek és a gazdasági életben a testvériségnek kellene uralkodnia. - Lásd bővebben „A szociális élet kérdése” (Die Kempunkte dér sozialen Frage, GA 23) c. könyvben.

Hatodik előadás

.... a harmadik korszakban... - az egyiptomi-káld kultúrkorszak- ról van szó. Az első az óindiai volt, a második a perzsa, a negyedik a görög-latin.

... a Szociális jövő c. tanulmányomban... - a Sozialen Zukunft c. folyóirat 3. számáról van szó (GA 24)

Gustav Theodor Fechner (1801-1887) - német fizikus és pszichológus, a kísérleti lélektan egyik megalapítója.

„A vér egy egészen különös folyadék” - idézet a Faust elejéről.

Hetedik előadás

... ezt a balladát... - A lidérckirály lánya (Erlkönigs Tochter) c. népballadát Herder idézi „Stimmen dér Völker in Liedern” c. antológiájában.

XIV Lajos (1639-1715) - francia király Raymond Poincaré (1860-1934) - francia államférfi A Hohenzollern-ház... - német uralkodócsalád a XV századtól a

XIX. századig.

Leopold von Ranke (1795-1886) - német történész ... svéd vagy norvég... - Theodor Svedberg (1884-1971) svéd kémikusról van szó.

Nyolcadik előadás

Paul von Hindenburg (1847-1934) - német vezérezredes az első világháborúban, 1925-től államelnök.

Dr. Hephand (meghalt 1924-ben) - orosz szocialista politikus Richard Avenarius (1843-1896) - német filozófus Ernst Mach (1836-1916) - német fizikus és filozófus Dr. Eugen Kolisko (1893-1939) - osztrák orvos, a stuttgarti Waldorf-iskola tanára

Kari Lamprecht (1856-1915) - német történész Periklész (Kr. e. 500-429)

Tizenegyedik előadás

Dr. Walter Stein (1891-1957) - osztrák író és Waldorf-tanár

Tizenkettedik előadás

Hérakleitosz (Kr. e. kb. 535-475)

Püthagorász (Kr. e. kb. 580-500) - görög matematikus és filozófus

Empedoklész (Kr. e. kb. 495-435) - görög filozófus

Anaxagorász (Kr. e. 500-429) - görög filozófus

Aiszkhülosz (Kr. e. 525-456) - görög drámaíró

Szophoklész (Kr. e. 496-406) - görög drámaíró

Euripidész (Kr. e. kb. 480-406) - görög drámaíró

Pheidiász (Kr. e. V század) - görög szobrász

John Locke (1632-1704) - angol filozófus

Dávid Hume - lásd korábban

John Stuart Mill (1806-1873) - angol filozófus és politikus Herbert Spencer (1820-19o3) - angol filozófus Charles Darwin (1809-1882) - angol természettudós Georg Friedrich Hegel - lásd korábban Gottlieb Fichte (1767-1814) - német filozófus Wilhelm Schelling (1775-1854) - német filozófus Wilhelm von Humboldt (1767-1835) - német államférfi és nyelvész ... Nietzsche-könyvemnek... - „Friedrich Nietzsche ein Kampfer gegen seine Zeit” (GA 5)

  Hiba és javítás beküldése... Megjelölés olvasottként